Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Державну реєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Державну реєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом)
УКР
РУС
 
РЕДАКЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

Педагогічні видання / е-журнал «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку» / Редакційні вимоги до статей

ВИМОГИ РЕДАКЦІЇ
до оформлення матеріалів та правила подачі публікацій

Матеріали до публікації у журналі подаються українською мовою або автентичною (російська, німецька, англійська, французька тощо).

Стаття має складатися з таких структурних елементів: заголовкова частина, анотації та ключові слова, зміст статті, список літератури.

Основні структурні елементи статті розміщуються в такій послідовності:

  • індекс УДК (ліворуч);
  • ініціали та прізвище автора (шрифт напівжирний, по центру);
  • назва статті (шрифт заголовний, напівжирний, по центру);
  • анотація українською мовою обсягом до 10 рядків з інформацією про отримані результати (шрифт курсив);
  • ключові слова українською мовою (шрифт курсив);
  • текст статті;
  • підзаголовок «Література» (шрифт напівжирний, по центру)
  • список літератури (відсортований в алфавітному порядку и пронумерований);
  • анотації та ключові слова російською та англійською мовами.

Анотації та ключові слова даються українською, російською, англійською мовами. У заголовковій частині статті розміщується анотація та ключові слова українською мовою; після тексту статті – двома іншими.

Текст статті має відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» і мати необхідні елементи: «... постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку ...».

Бібліографічний опис використаних джерел повинен відповідати вимогам ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний опис. Загальні вимоги і правила складання», введеного в дію з 01.07.2007 р., а також вимогам офіційного документу «Про внесення змін у правила оформлення бібліографічного опису у списку джерел, що запроваджені наказом ВАК України № 63 від 26 січня 2008 року».

Скорочення слів в матеріалах статті має здійснюватися відповідно до ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила» та ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».

Стаття може містити гіпертекстові посилання (на термінологічні й тлумачні словники, оригінальні тексти, зображення, адреси сайтів тощо), оформлені відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 2382-4:2005 «Інформаційні технології. Словник термінів».

Статті авторів без вченого ступеня (наукового звання) повинні мати рецензію доктора наук за фахом, або рекомендацію до друку кафедри (лабораторії) чи Вченої ради установи, де працюють автори чи готуються до здобуття кандидатського ступеня.

Обсяг статті (разом з анотаціями, списком використаних джерел, таблицями, схемами тощо) має бути в межах 0,25-1,0 авторського аркушу (від 10 000 до 40 000 знаків).

Для оприлюднення досягнень кожного автора і наукових установ, де вони працюють, до кожної статті додається авторська довідка (див. додаток), в якій наводяться короткі відомості про автора, його наукові інтереси та представляється бібліографічний опис основних публікацій автора за останні 5 років.

До авторської довідки долучається фото автора (авторів) статті. Фото повинне мати розмір 3х4 см та розділову здатність 150 точок/дюйм і бути збереженим у графічному файлі формату .jpeg.

Матеріали статті та авторська довідка мають бути підготовлені в текстовому редакторі Word for Windows і збережені в файлах формату .doc.

Якщо для підготовки матеріалів використовувався інший текстовий редактор (наприклад, з пакету Open Office), то файли повинні бути представлені в форматі .rtf.

Файл з матеріалами статті повинен мати назву у вигляді Прізвище_Скорочена_назва_статті.doc, файл з відомостями про автора – Прізвище_Авторська_довідка.doc, а файл с фотографією автора – Прізвище_Фото. jpeg.

Текст статті набирається шрифтом Arial, кегль 12, інтервал 1,0, без абзацних відступів. Абзаци один від одного відділяються порожнім рядком. Всі поля по 2 см.

Матеріали для публікації (стаття разом з авторською довідкою та фотографією автора) надсилаються до редакції журналу (відповідальному редактору) в електронному вигляді та на паперових носіях. У разі потреби до них долучається рецензія фахівця або рекомендація відповідної кафедри.

Електронний варіант матеріалів надсилається на адресу pednauka@i.ua

Екземпляр статті та авторську довідку, роздруковані на паперовому носії, автор візує власноручним підписом і разом зі своєю фотографією надсилає на адресу одного з відповідальних редакторів:

Надія Василівна Касярум, e-mail:  otvetred_N@i.ua ;
Євген Олександрович Лодатко, e-mail: otvetred_E@i.ua .

Оплата публікацій здійснюється авторами виключно добровільно і в розмірах, що визначаються ними самостійно і вважаються достатніми для покриття поточних витрат на утримання журналу та забезпечення його подальшого розвитку.

Кошти перераховуються авторами як добровільні благодійні внески на адресу Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям:

р/р 26005980105801 в Донбаській філії ВАТ «Кредитпромбанк» Донецьк, МФО 335593, ЄДРПОУ 36209132 з поміткою: «благодійний внесок».

Матеріали до публікації у журналі подаються виключно за згодою автора. Редакція залишає за собою право літературного редагування поданих матеріалів.

Матеріали, що надійшли до редакції, обговорюються на засіданнях редакційної колегії і публікуються (розміщуються) за її рішенням. При необхідності авторські матеріали рецензуються фахівцями.

Не рекомендовані до публікації статті авторам не повертаються.

Матеріали, які надійшли до редакції з порушенням зазначених вище правил підготовки й оформлення, не реєструються й не розглядаються. На електронну адресу авторів в такому випадку може відправлятися повідомлення про необхідність їх доопрацювання.

Додаток

АВТОРСЬКА ДОВІДКА

1. Прізвище, ім’я, по батькові автора статті (повністю) ___________________
2. Назва статті, поданої автором ____________________________________
3. Посада, місце роботи ___________________________________________
4. Науковий ступінь, вчене звання ___________________________________
5. Адреса місця роботи, телефон, E-mail _____________________________
6. Адреса місця проживання, телефон, E-mail _________________________
7. Коло наукових інтересів _________________________________________
8. Авторські публікації та видання за останні 5 років (не більше 10) ________
9. Фотографія (в файлі формату .jpeg)

Рейтинг DVK WebDev заказать курсовую в Харькове