Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Державну реєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Державну реєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом)
УКР
РУС
 
ПОВІДОМЛЕННЯ_2
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

Актуальна інформація / Повідомлення_2

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України започатковує видання збірника наукових праць «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи»

Правила  оформлення й подання рукописів  до  збірника наукових праць

Статті, що надсилаються до редакції збірника, мають відповідати вимогам ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» (Постанова Президії ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р. // Бюлетень ВАК України. – 2003. – №1. – С. 2).

До друку приймаються наукові статті, що мають таку структуру:

• постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими, практичними завданнями;

• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;

• формулювання цілей статті, постановка завдання;

• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів;

• висновки з даного дослідження;

• перспективи подальших розвідок в аналізованому напрямі;

• література (див. поданий в кінці приклад оформлення статті);

• резюме і ключові слова російською мовою (після літератури, до 5-й рядків);

• резюме і ключові слова англійською мовою (після російської анотації, до 5-й рядків).

Рукопис починається з індексу УДК у верхньому лівому куті першої сторінки тексту (не жирний шрифт). У правому верхньому куті – ім'я, прізвище автора, назва населеного пункту (жирний шрифт, маленькі літери). Через рядок – назва статті заголовними літерами (жирний шрифт). Далі – текст статті. Посилання на використані джерела у тексті подаються у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела й відповідної сторінки.

Переноси слів не допускаються. Усі малюнки і таблиці подаються в одному з форматів jpeg, tiff. Їх треба послідовно пронумерувати арабськими цифрами (Рис. 1; Табл. 1). До кожної схеми, малюнка подати короткий підпис, а до таблиці – заголовок. Необхідно уникати дублювання графічного матеріалу і довгих заголовків таблиць. Якщо автор перераховує однорідні характеристики і подає кожну з них на окремому рядку, то необхідно використовувати маркери (бажано – крапки). Як приклад див. ВАКівські вимоги до структури статті, подані на початку даного інформаційного листа.

До редакційної колегії збірника автори подають:

1. текст статті, надрукований у 2-х примірниках на аркушах паперу А4 у форматі файла МS Оffiсе Word 97-2003;

2. рецензію, підписану спеціалістом вищої кваліфікації у тій науковій галузі, до якої за змістом належить рецензована стаття;

3. відомості про автора (прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, звання, е-mail, дом. адреса, контактний телефон);

4. дискету або диск (СD-R або СD-RV) із записаними 2-а файлами: статті (назва файлу – за прізвищем першого автора), відомостями про автора.

Узагальнені вимоги до оформлення статті

Параметри Характеристики
Абзацний відступ 1,25 см. Виставляти автоматично (через формат, абзац).
Лапки Однакові по тексту, а саме: « »
Малюнки Подаються в одному з форматів jpeg, tiff.
Міжрядковий інтервал 1,5 см.
Обсяг статті Від 7-й сторінок комп'ютерного набору.
Поля Верхнє, нижнє, ліве, праве - 2 см.
Посилання на використані джерела У квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела, використаної сторінки: [5, с.12], [11, с. 45-47].
Пробіли Одинарні пробіли (не допускати подвійних). Перевірити через функцію «Недруковані знаки».
Шрифт Times New Roman, кегль 14.

Автори мають дотримуватися наукового стилю викладу матеріалів статті.

За достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей відповідають автори публікацій.

Думка редколегії не завжди збігається з думкою авторів статей.

Контактні реквізити

+38-044-440-63-88 (попросити з'єднати з відділом андрагогіки),
+38-097-936-41-46;
+38-097-547-36-96;
+38-097-282-37-29;
+38-063-658-52-78.

Адреса: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, відділ андрагогіки

e-mail:   beastusha@list.ru

Приклад оформлення статьи 

УДК 371.1:658.311.03

Олег Іваненко,

 м.Полтава       

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАЦІ

Текст статті, який має відповідати наведеним вище вимогам.

Література

1. Блейк С., Пейп С., Чошанов М. А. Использование достижений нейропсихологии в педагогике США // Педагогика. – 2004. – №5. – С. 87.
2. Клюев М. Эргономика [Електронний ресурс] . – Режим доступу: 04.01.2007: . – Загол. з екрану. Мова рос.
3. Косилов С. А. Психофизиологические основы научной организации труда. – М.: Экономика, 1979. – 176 с.

Аннотация. В статье проанализирован психофизиологический аспект.
Ключевые слова: научная организация труда, психофизиология, нейропедагогика.

Summary. The psychophysiology aspect of scientific organization of labour.
Key words: scientific organization of labour, psychophysiology, neyropedagogiks.

Рейтинг DVK WebDev заказать курсовую в Харькове