Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Держреєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Держреєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом). Портал зареєстровано Держкомітетом з інформатизації України 16.10.2009 р. (лист № 1737/05-09) як електронний інформаційний ресурс.
УКР
РУС
 
К. В. ЧЕРНИШ. ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ 6-7 КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПРИ ВИВЧЕННІ РОЗДІЛУ «МОРФОЛОГІЯ» ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

ПЕДАГОГІЧНІ ВИДАННЯ / е-журнал «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку» / Поточні номери журналу та їх автори / Випуск №3 [2010] / К. В. Черниш. Формування мовленнєвої компетенції учнів 6-7 класів на уроках української мови при вивченні розділу «морфологія» засобами інноваційних технологій

УДК 371.3:811.161.2`366

К. В. Черниш

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ 6–7 КЛАСІВ НА УРОКАХ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПРИ ВИВЧЕННІ РОЗДІЛУ «МОРФОЛОГІЯ» ЗАСОБАМИ
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація. Стаття присвячена проблемі формування мовленнєвої компетенції учнів 6–7 класів на уроках української мови при вивченні розділу «Морфологія» засобами інноваційних технологій навчання. Встановлено, що комунікативне спрямування мовної освіти в школі передбачає впровадження компетентнісного й особистісно орієнтованого підходів до навчання української мови, що є більш ефективним і дієвим за умов використання вказаних технологій. У статті запропоновано ефективні методи формування мовленнєвої компетенції учнів на уроках української мови у процесі вивчення розділу «Морфологія» за допомогою сучасних інформаційних технологій.
Ключові слова: мовленнєва компетенція, інноваційні інформаційні технології, інноваційні технології.

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования речевой компетенции учеников 6–7 классов на уроках украинского языка в процессе изучения раздела «Морфология» с использованием инновационных технологий. Установлено, что коммуникативное направление языкового образования в школе предусматривает внедрение компетентностного и личностно ориентированного подходов к изучению украинского языка, что является более эффективным и действенным при условии использования указанных технологий. В статье предложены эффективные методы формирования речевой компетенции учеников на уроках украинского языка в процессе изучения раздела «Морфология» с помощью современных информационных технологий.
Ключевые слова: речевая компетенция, новые информационные технологии.

Abstract. The article is devoted to the problem of formation of speech competence in students of 6–7 forms at lessons of Ukrainian in the process of studying «Morphology» via innovative information technologies. Communicative trends of linguistic education at school provide an introduction of competency building and personal oriented approaches to the learning of Ukrainian, which are more effective and capable via the usage of innovative communicative and information technologies. The following aspects are exposed in the article as the effective methods of speech competence formation in students at the lessons of Ukrainian in the process of studying «Morphology» with the help of modern information technologies.
Keywords: speech competence, innovative information technologies.

Сучасне суспільство, що характеризується стрімким динамічним розвитком усіх сфер життєдіяльності, глобалізацією й інформатизацією, потребує формування нової компетентної особистості, готової до активної діяльності, здатної адекватно сприймати та перетворювати отриману інформацію, безпосередньо застосовувати її на практиці.

Інформаційно-комп’ютерна революція забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, доступ до світових інформаційних ресурсів і задоволення потреб особистості. Розвиток сучасної цивілізації характеризується збільшенням ролі інформації, бурхливим розвитком інформаційно-комунікативних технологій, зростанням інфокомунікацій, інформаційних продуктів, розвитком виробництва й експлуатацією інформаційної обчислювальної техніки задля обробки і презентації інформації, використанням на практиці накопиченого потенціалу знань та нових технологій у руслі вирішення завдань. Синтез глобальних і комунікативних аспектів розвитку суспільства передбачає входження молодого покоління у глобалізований, динамічний й інформаційний світ. Це актуалізує роль сучасної освіти, яка потребує вдосконалення і переорієнтації на запити модернізованого світу.

Отже, важливим фактором ефективності шкільної освіти стає впровадження нових педагогічних інформаційно-комунікативних технологій.

Модернізація й інформатизація освіти – один із головних критеріїв сучасного розвиненого суспільства, одна з найважливіших складових державної програми розбудови інформаційного суспільства, оскільки сучасний світ потребує активної, творчої й ініціативної людини. Головне завдання, що стоїть перед освітою, – навчити молоде покоління ХХІ ст. навчатися і мислити, застосовувати отримані знання, уміння та навички на практиці для вирішення будь-якої життєвої ситуації, проблеми.

Р. Гурін визначає такі основні завдання інформатизації освіти: формування інформаційної культури людини; забезпечення розвитку особистісних якостей людини, розкриття її творчого потенціалу; підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі впровадження нових інформаційних технологій навчання, надання діяльності творчого, дослідницького характеру; інтенсифікація методичної роботи і наукових досліджень [3, с. 7].

Державний статус української мови передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя. Це зумовлює значущість вивчення української мови як шкільного предмета [6]. Мовна змістова лінія шкільної освіти спрямована на виховання і формування особистості, котра вільно та правильно користується літературною мовою (повноцінно володіє вокабуляром української мови, нормами і правилами сполучуваності мовних одиниць, культурою мови) в усіх сферах суспільного життя. Отже, навчання української мови в школі має бути спрямоване на формування мовленнєвої компетенції особистості учня. Революція у навчальному процесі розширює можливість формування мовленнєвої компетенції учнів за допомогою новітніх інформаційних технологій навчання.

Проблемі розробки і впровадження нових педагогічних технологій присвятили свої праці вітчизняні та зарубіжні науковці (Ю. Бабанський, М. Башмакова, В. Безпалько, Дж. К.Джонс, О. Киричук, Л. Лісіна, В. Лозова, М. Махмутов, Є. Пассов, Є. Полат, О. Пометун, Г. Селевко).
Психолого-педагогічні аспекти розвитку, впровадження і використання нових інформаційних технологій в навчанні активно досліджуються зарубіжними науковцями (Європейського Союзу, ООН, ЮНЕСКО), розглядаються у працях таких науковців, як Н. Апатова, В. Биков, І. Булах, Л. Буркова, А. Верлань, Л. Даниленко, О. Дусавицький, В. Зінченко, О. Коваль, В. Кухаренко, В. Лозова, Дж. Майер, М. Махмутов, Ю. Машбиць, В. Монахов, В. Науменко, С. Пейперт, О. Пєхота, А. Хуторськой, Дж. Шнайдерм та ін.

Проблему формування мовленнєвої компетенції школярів досліджували та досліджують багато вчених і науковців (Л. Кулибчук, А. Ляшкевич, Т. Мельник, Л. Попова та ін.), дидакти та лінгводидакти (А. Алексюк, О. Біляєв, С. Караман, О. Олійник, Г. Онкович, М. Пентилюк та ін.), методисти (О. Біляєв, І. Варнавська, Н. Гончаренко, О. Горошкіна, С. Єрмоленко, С. Лукач, Л. Мацько, Н. Пашківська, М. Пентилюк, В. Шляхова та ін.), мовознавці (М. Жовтобрюх, С. Ожегов, Л. Скворцов, М. Сулима та ін.), психологи та психолігвісти (О. Божович, В. Зінченко, А. Петровський).

Мета статті полягає у виявленні ефективних новітніх засобів навчання української мови в 6-7 класах у процесі вивчення розділу «Морфологія», які забезпечать формування мовленнєвої компетенції учнів.

Основні завдання: з’ясувати сутність поняття «інноваційні технології навчання», «нові інформаційні технології», «засоби нових інформаційних технологій»; проаналізувати та критично осмислити лінгвістичну, психолого-педагогічну, методичну літературу з теми дослідження; запропонувати ефективні методи формування мовленнєвої компетенції учнів 6-7 класів на уроках української мови при вивченні розділу «Морфологія» засобами інноваційних технологій.

Особистісно орієнтоване навчання, компетентнісний підхід до навчання мови в школі ставлять перед освітою нові завдання, спрямовані на гуманістичний творчий розвиток вільної особистості, забезпечення комфортних умов її розвитку і саморозвитку, реалізацію її природного потенціалу, визнання індивідуальності, самобутності, унікальності кожної людини. Сучасні педагогічні технології становлять синтез традиційних елементів та здобутків педагогічних досягнень за останні роки. Модернізація навчання передбачає введення нових тенденцій, форм, методів і технологій у парадигму освіти задля підвищення її ефективності.

Одним із пріоритетних напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства є інформатизація освіти – процес забезпечення сфери освіти теорією і практикою розробки та оптимального використання інформаційних технологій, що орієнтуються на реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання та виховання [7, с. 1].

За умов різких соціокультурних змін вітчизняна педагогіка зіткнулася з напливом інноваційних явищ у галузі освіти. Педагоги, які працюють у сфері базової та додаткової освіти, викладачі навчальних закладів різних рівнів відчувають потребу в оновленні свого професійного інструментарію, пошуку нових підходів до одного з визначальних інструментів педагогіки – навчального процесу [5, с. 3].

А. Янковець зазначає, що нові сучасні технології, зокрема інформаційно-комунікаційні, не лише впливають на характер трансформації світової цивілізації, а й зумовили масову потребу в самостійному навчанні і постійному підвищенні кваліфікації [8, с. 3].

Р. Гурін розглядає нові інформаційні технології як впровадження нових підходів у навчально-виховний процес, що орієнтований на розвиток інтелектуально творчого потенціалу людини з метою підвищення його ефективності завдяки застосуванню сучасних технічних засобів [3, с. 8].

Нові інформаційні технології під час вивчення української мови в школі сприяють підвищенню рівня мовної освіти, вдосконалюють якість навчання мови завдяки: інтенсифікації й індивідуалізації навчально-виховного процесу за допомогою більш повного використання доступної інформації; розробці перспективних методів, засобів і форм навчання мови з орієнтацією на комунікативну, розвиваючу, діяльнісну й особистісно орієнтовану освіту; синтезу різних видів навчальної діяльності; формуванню інформаційного світогляду учнів.

Інформаційні технології розглядаються сучасною педагогікою як технології організації навчального процесу з використанням новітніх електронних засобів навчання, зокрема комп’ютерів, що спрямовані на заохочення та мотивацію учнів до навчання, отримання необхідних знань і подальшої освіти та самоосвіти. Величезні можливості роботи з комп’ютером здатні збагатити, урізноманітнити, зробити цікавим і ефективним навчання української мови в школі. Реалізація комп’ютерної підтримки викладання мови допомагає здійснити індивідуалізацію та раціоналізацію навчання, зробити його цікавим та по-справжньому сучасним, допомагає школярам творчо і розумово розвиватися, мотивує у них бажання досконалого опанування українською мовою, оскільки діти вчаться вирішувати завдання і проблеми, максимально наближені до життєвих.

Комунікативне спрямування мовної освіти передбачає переорієнтацію на компетентнісний, особистісно орієнтований підхід до навчання мови в школі, що уможливлюється використанням інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) та інноваційних технологій.
Застосування ІКТ в межах компетентнісно зорієнтованого навчання української мови допомагає формувати в учнів мовленнєву компетенцію, що, на нашу думку, є пріоритетом мовної освіти. Ця компетенція визначається нами як здатність до адекватної мовленнєвої поведінки у спілкуванні, що передбачає високий рівень володіння учнями нормами і принципами української мови, дотримання правил українського мовленнєвого етикету, правильне і доречне вживання лексичних і граматичних структур.

Наголошуючи на формуванні мовленнєвої компетенції засобами інноваційних технологій, ми спираємося на те, що людина запам’ятовує 20% почутого, 40% побаченого, 60% побаченого і почутого, 80% побаченого, почутого і зробленого самостійно. Формування мовленнєвої компетенції включає в себе зміст мовної освіти та організаційні форми, методи і засоби навчання української мови. Знання з морфології, сполучуваності лексем, правильне використання у мовленні одиниць мови, побудова власних висловлювань (діалогічних і монологічних), збагачення активного словникового запасу сприяє ефективному оволодінню учнями мовленнєвою компетенцією.

Спираючись на вимоги сьогодення, ми пропонуємо активне застосування ІКТ у процесі навчання української мови в 6-7 класах. Це передбачає здатність учасників навчального процесу використовувати всі можливості комп’ютера та Інтернету.

Сучасні ІКТ уможливлюють забезпечення уроків мови такими ефективними, функціональними, комунікативними і розвивальними засобами навчання, як електронні посібники та підручники, електронні лекції, різноманітні комп’ютерні вправи, тести і тренажери, мультимедійні презентації, flesh-ролики, навчальні комп’ютерні ігри, електронні енциклопедії, довідники і словники. Застосування комп’ютерних технологій можливе на всіх етапах вивчення мови на уроці: подання первинного матеріалу і закріплення нових знань, засвоєння і застосування знань, умінь і навичок, узагальнення та систематизації знань, контролю, оцінки і корекції знань учнів.

Під час вивчення «Морфології» в 6-7 класах ми пропонуємо подавати теоретичний матеріал, який важко дається дітям для заучування і розуміння, у вигляді схем, таблиць, алгоритмів, розроблених у наступних програмах: графічні і відеоредактори, flаsh-анімація, програми для створення презентації, Microsoft PowerPoint. Це може бути відеопрезентація, показ слайдів, анімація або web-сторінка з мультимедійними елементами. Їх використання зацікавлює учнів, умотивовує процес вивчення нового матеріалу, наближує навчання до реального життя школярів, урізноманітнює нецікавий для учнів теоретичний матеріал.

Джерелом дидактичного матеріалу для вчителя можуть бути як звичайні посібники, методичні рекомендації, так і Інтернет, де можна знайти необхідну інформацію, майстер-класи, мультимедійні презентації. У процесі засвоєння, усвідомлення і контролю сформованих знань, умінь і навичок з морфології пропонуємо введення в практику новітніх засобів навчання, що дозволяють формувати мовленнєву компетенцію учнів (табл. 1).

Застосування ІКТ на уроках української мови передбачає підвищення ефективності і якості навчального процесу, інтенсифікацію навчання мови й активності пізнавальної діяльності, поглиблення знань учнів з предмета, розвиток креативного мислення, комунікативних вмінь, мовленнєвої компетенції, формування вмінь адаптуватися до будь-якої ситуації спілкування.

Інноваційні технології дозволяють поєднати теорію з практикою, текстовий і наочний матеріал, графічні засоби, відеозображення, мовний та музичний супровід, створити уявлення реального оточення, спілкування. Вони забезпечують активну (вербальну і невербальну) діяльність учнів у процесі вивчення української мови в школі, гнучкість і варіювання тренувальних вправ і видів контролю, актуалізують пізнавальну діяльність і розвивають критичне та творче мислення, розширюють можливості здобуття, осмислення та презентації інформації, дають змогу моделювати комунікативні ситуації, загалом робити уроки мови привабливими, цікавими для дітей.

За умови постійного, систематичного використання ІКТ на уроках української мови підвищується ефективність мовної освіти, рівень сформованості мовленнєвої компетенції.

На жаль, повноцінне використання інформаційних засобів навчання на уроках української мови неможливе в умовах сьогодення. Це спричинено недостатньою розробкою цієї методики щодо навчання української мови, відсутністю методичних, дидактичних посібників, які уможливлюють застосування методики, незабезпеченістю загальноосвітніх навчальних закладів достатньою кількістю комп’ютерної техніки і можливістю доступу до Інтернет-ресурсів. Нині фахівці з програмного забезпечення приділяють недостатньо уваги розробці спеціальних програм для вивчення української мови.

Таблиця 1

Методи формування мовленнєвої компетенції учнів 6–7 класів
на уроках української мови у процесі вивченні розділу «Морфологія»
засобами ІКТ

На підставі сказаного вище пріоритетним напрямом сучасної мовної освіти в Україні вважаємо створення електронних програм, посібників, підручників з української мови, які зроблять можливим вивчення мови за допомогою комп’ютера, урізноманітнять процес навчання мови, зацікавлять учнів і виведуть вітчизняну мовну освіту на найвищий щабель.

Література

  1. Закон України «Про Національну програму інформатизації» // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=75%2F98-%E2%F0.
  2. Варнавська І. В. Формування мовленнєвої компетентності учнів 5–7 класів у процесі засвоєння виражальних засобів української мови [текст]: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / І. В. Варнавська. – Херсон, 2005. – 19 с.
  3. Гурін Р. С. Підготовка майбутнього вчителя гуманітарного профілю до застосування нових інформаційних технологій у навчальному процесі загальноосвітньої школи [текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Р. С. Гурін. – Одеса, 2004. – 21 с.
  4. Електронний підручник з сучасної української мови. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/index.htm.
  5. Матіюк І. О. Інноваційні моделі навчального процесу в сучасній школі (на матеріалах різних типів навчально-освітніх закладів України) [текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / І. О. Матіюк. – К., 1999. – 22 с.
  6. Про вивчення мов і літератур у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовам національних меншин у 2004/2005 навчальному році [текст] // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.znz.edu-ua.net/storage/536.doc.
  7. Роберт И. В. Теоретические основы создания и использования средств информатизации образования [текст] / И. В. Роберт // [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.childpsy.ru/upload/dissertations/%D0%EE%E1%E5%F0%F2_%C8_%C2_0_1994.htm.
  8. Янковець А. В. Підготовка майбутніх перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій у вищих військових навчальних закладах [текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / А. В. Янковець. – Хмельницький, 2005. – 20 с.

   

© К. В. Черниш, 2010.
Рейтинг DVK WebDev заказать курсовую в Харькове