Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Держреєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Держреєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом). Портал зареєстровано Держкомітетом з інформатизації України 16.10.2009 р. (лист № 1737/05-09) як електронний інформаційний ресурс.
УКР
РУС
 
К. О. КІРЕЙ. АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ З ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

ПЕДАГОГІЧНІ ВИДАННЯ / е-журнал «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку» / Поточні номери журналу та їх автори / Випуск №1 [2010] / К. О. Кірей. Аналіз практики використання мультимедійних засобів навчання з економічних дисциплін

УДК 378.147:004.032.6

К. О. Кірей

АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ
НАВЧАННЯ З ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Анотація. Одним з можливих шляхів удосконалення навчально-виховного процесу є застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІТКТ). Перспективним напрямом застосування ІТКТ у процесі підготовки майбутніх спеціалістів економічного профілю є використання мультимедійних навчальних програмних засобів (ПС). На ринку мультимедіа-продуктів пропонуються деякі навчальні ПС з економічних дисциплін, але і досі в економічній освіті повною мірою не вирішена проблема забезпечення електронними засобами навчання процес вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.
Ключові слова: мультимедіа, мультимедійний навчальний програмний засіб, електронний підручник, електронний навчальний комплекс, засіб навчання.

Аннотация. Одним из возможных путей усовершенствования учебно-воспитательного процесса является применение информационно-телекоммуникационных технологий (ИТКТ). Перспективным направлением применения ИТКТ в процессе подготовки будущих специалистов экономического профиля является использование мультимедийных учебных программные средств (ПС). В настоящее время на рынке мультимедиа-продуктов предлагается некоторое разноообразие учебных ПС по экономическим дисциплинам, однако, до сих пор в экономическом образовании в полной мере не решена проблема обеспечения электронными средствами обучения процесс изучения профессионально-ориентированных дисциплин.
Ключевые слова: мультимедиа, мультимедийное учебное программное средство, электронный учебник, электронный учебный комплекс, средство обучения.

Abstract. The system of education has to equip its citizens with everything necessary for successful activities under globalization conditions. Particularly, today the system of economics education does not respond to demands of modern labor market. one of the possibly ways of improving the educational process is using information and telecommunication technologies (ITT). One of these prospective directions is of applying ITT in education is using multimedia program mediums (PM). Currently there is a number of multimedia PM in economics-related disciplines. However, the issue of providing access to electronic education mediums in economics education in professionally oriented disciplines still has not been solved.
Keywords: multimedia, multimedia educational program medium, electronic textbook, electronic educational complex, educational medium.

Метою статті є виклад результатів дослідження мультимедійних засобів навчання економічних дисциплін, які пропонуються на ринку навчальних мультимедіа-продуктів.

Останні десятиріччя інтенсивного розвитку інформатики як науки та реального інструменту соціального прогресу характеризуються створенням принципово нових засобів оброблення інформації, що сприяють реалізації перспективних педагогічних технологій, орієнтованих на інтелектуальне та професійне вдосконалення навчального процесу. За співвідношенням параметрів доступності, гнучкості та ефективної дії на студентів найперспективнішими для використання у навчальному процесі є мультимедійні навчальні програмні засоби (ПЗ) (multi – «багато», media – «способи», «засоби»), тобто ПЗ інтегрованого представлення аудіо- і відеоінформації. До таких засобів належать мультимедійні електронні підручники, мультимедійні навчальні курси, комп’ютерні тренажери тощо. Такі засоби дедалі набувають широке розповсюдження у різних ВНЗ, не є винятком й економічні ВНЗ.

Нині створено багато мультимедійних навчальних ПЗ з економічних дисциплін, проте не можна стверджувати, що усі запропоновані мультимедійні навчальні ПЗ мають високу дидактичну ефективність. Метою статті є виклад результатів дослідження мультимедійних засобів навчання з економічних дисциплін, що пропонуються на ринку навчальних мультимедіа-продуктів. Оскільки самостійна навчальна діяльність студентів економічного профілю в опануванні професійними знаннями є провідною, то й дослідження мультимедійних навчальних ПЗ з економічних дисциплін ґрунтувалось на критеріях відбору ПЗ для застосування їх у процесі формування пізнавальної самостійності студентів економічних ВНЗ. Отже, мультимедійні навчальні ПЗ з економічних дисциплін досліджувалися за показниками: форма надання навчальної інформації; структуризація навчального матеріалу; наявність декількох рівнів складності навчального матеріалу; наявність та функціональні можливості ілюстративного матеріалу; наявність функціональних можливостей ПЗ, зумовлених рівнем інтерактивності, можливістю вибору освітніх траєкторій, інтерактивною комп’ютерною графікою (ІКГ), автоматизацією контролю засвоєння навчального матеріалу; зручність призначеного для користувача інтерфейсу ПЗ.
У дослідженні мультимедійних засобів навчання розглядалися наступні ПЗ: електронні підручники: «Основи економіки» [8], «Мікроекономіка» [7]; комп’ютерний навчальний посібник з курсу «Вступ до макроекономіки» [3]; «50 лекцій з мікроекономіки» [2]; мультимедійні навчальні курси: «Відкриті курси бізнесу та економіки» [9], електронний курс серверу дистанційного навчання «Економічна теорія» [11], мультимедіакурс «1С:Школа. Економіка і право, 9-11 кл.» [1], «Інтерактивний курс. 1С:Торгівля і склад 7.7» [5], «Корпоративне фінансування і вартість капіталу» [6]; Інтегрований електронний комплекс «Економіка, 10 клас» (виданий під грифом Міністерства освіти та науки України) [4]; електронний довідник «Економіка» [10]; навчальні ПЗ: серії «Майстер-самоучитель» (виробник – Alex Soft), навчальні курси серії «1С:Світ комп’ютера TeachPro» (виробник – ТОВ «Мультимедіа технології і Дистанційне навчання») та ін.

Для викладання економічних дисциплін найпоширенішим видом мультимедійних ПЗ є комп’ютерні мультимедійні підручники та посібники. Зазвичай, комп’ютерні мультимедійні підручники є вступним курсом з основ економіки, в яких вивчаються основні поняття мікро- і макроекономіки, економічного й фінансового аналізу, бухгалтерського обліку, проте не розглядаються питання, пов’язані зі специфікою та законодавчою базою України.
Переважну більшість комп’ютерних мультимедійних підручників та посібників можна класифікувати як електронну копію паперових підручників (посібників). Структура таких ПЗ ідентична структурі друкованих видань. Приміром, електронний довідник «Економіка» [10] є електронною копією друкованого посібника. Теоретичний матеріал комп’ютерних підручників і посібників також розділено на розділи, глави, пункти. Наприкінці викладу глав, зазвичай, містяться контрольні питання. Зміст підручників і посібників побудовано з використанням гіпертекстової технології, що дозволяє виконувати переходи до розділів і глав. Теоретичний матеріал глави розміщено на одній сторінці, для його перегляду використовують смуги прокрутки. Наприклад, в електронному підручнику [8] матеріал структурований за схемою «глава – параграфи – підрозділи». Підручник містить 8 глав, кожну з яких розбито на 3-11 параграфів (рис. 1). Кожний параграф містить перелік основних понять з їх визначеннями; основні поняття параграфа є назвами його розділів. Наприкінці кожного параграфа вміщено контрольні питання. Окрім основного, параграф містить додатковий матеріал, змістом якого є історичні відомості про розвиток у минулому господарств різних країн як ілюстрація описаних у параграфі економічних закономірностей. Навігація в підручнику здійснюється за допомогою гіпертекстового змісту. Аналогічну структуру має електронний курс лекцій. Наприклад, курс «50 лекцій з мікроекономіки» [2] містить 50 лекцій, де кожна складається з постановки проблеми, теоретичного матеріалу та задач для самостійного розв’язання. Навігацію за матеріалом забезпечує гіпертекстовий зміст.

Рис. 1. Структура електронного підручника [8]

Основною формою подачі інформації в досліджуваних [2; 3; 7; 8] та інших мультимедійних підручниках та посібниках є текст, що може містити графічні ілюстрації у вигляді тематичних малюнків, графіків, схем. Рівень інтерактивності наявних комп’ютерних мультимедійних підручників та посібників є простим. Простий (пасивний) рівень визначає мінімум дій користувача і, відповідно, незначні функціональні можливості інтерактиву. Студенти можуть використовувати гіпертекстовий зміст для переходу до необхідного розділу, глави або теми та за допомогою смуг прокрутки переглядати навчальний матеріал.

Робота з електронним мультимедійним підручником або посібником принципово нічим не відрізняється від роботи зі звичайним підручником чи посібником. Користувач не має змоги керувати обсягом подання навчального матеріалу, тобто відобразити на екрані комп’ютера тільки ту частину матеріалу, яка йому потрібна, або обрати бажаний рівень деталізації матеріалу. Пізнавальна діяльність студента у процесі роботи з зазначеними електронними мультимедійними підручниками та посібниками є пасивною. Є ще один істотний недолік, відсутній у друкарських підручниках, – це складність сприйняття значних обсягів тексту з екрана монітора. Сприйняття тексту з екрана монітора набагато важче для користувача, ніж сприйняття цього ж тексту з друкованого носія. Звідси очевидна неефективність організації електронних мультимедійних підручників, яка ґрунтується на відтворенні друкованих аналогів. Це призводить до низької педагогічної доцільності використання в навчанні розглянутих мультимедійних засобів з економічних дисциплін.

Комп’ютерні мультимедійні навчальні курси та інтерактивні практикуми з економічних дисциплін мають більш різноманітні засоби подачі навчального матеріалу, ніж комп’ютерні мультимедійні підручники. До таких засобів навчання можна віднести, наприклад, «Відкриті курси бізнесу та економіки» [9], електронний курс серверу дистанційного навчання «Економічна теорія» [11], мультимедіакурси на CD [1; 6].

Виклад теоретичного матеріалу ілюструється як графікою, так і відеофрагментами. Наприклад, у мультимедіакурсі «1С:Школа. Економіки і право, 9-11 кл.» [1] міститься близько 30 відеосюжетів, 20 анімованих слайд-шоу та значна кількість малюнків, графіків, схем, що ілюструють економічні поняття й закономірності. Курс [9] містить ілюстрації у вигляді ІКГ. Кожна ілюстрація складається з текстового опису економічних процесів та інтерактивного графіку, який ілюструє закономірності взаємозв’язків цих процесів. Користувач може встановлювати різні параметри та спостерігати, як за цих умов змінюватимуться інші показники (рис. 2). У комп’ютерному мультимедійному навчальному курсі «Корпоративне фінансування і вартість капіталу» [6] використано відеолекції, в яких надано матеріал у текстовому вигляді, аудіозапису та малюнках.

Звичайно, до мультимедійних навчальних курсів та комплексів, окрім блоку з теоретичною частиною курсу, входять методичний блок, блок практичних і контрольних завдань, інтерактивні навчальні ігри, блок законодавчої бази даних, автоматизована система пошуку тощо. Інтерактивність навчальних курсів та комплексів, зазвичай, відповідає повному рівню інтерактивності. Повний рівень інтерактивності характеризується різноманітністю реакцій студента на численні навчальні запити й розширенням спектру способів взаємодії, як, наприклад, у навчальних ПЗ [1; 4; 6; 9; 11], де крім гіпертексту, використовуються система автоматизованого пошуку, когнітивна ІКГ та електронні тести. Так, наприклад, інтегрований електронний комплекс «Економіка, 10 клас» [4] має досить потужну систему автоматизованої підтримки навчального процесу: це наявність режиму зворотного зв’язку, поточного контролю навчальних досягнень учнів з автоматизованою функцією формування журналу та звітності, універсального конструктора, який дозволяє створювати нові автоматизовані заняття та атестації (іспити) чи вносити зміни й доповнення до наявних; можливості оновлювати через Інтернет форми, елементи навчання та контролю навчальних досягнень, доповнювати наявні матеріали, створювати нові довідники тощо.

Рис. 2. Інтерактивна навчальна модель залежності виторгу від попиту [9]

Навчальні електронні курси та комплекси мають певні переваги порівняно з електронними підручниками: можливість вибору форми подачі навчального матеріалу, повний рівень інтерактивності, наявність пошукової системи та системи ведення електронного конспекту, формування та подання результатів навчання в наочному вигляді тощо. До недоліків більшості наявних електронних курсів з економічних дисциплін можна віднести: незручний та незвичний для користувача інтерфейс, що значно ускладнює роботу з навчальним ПЗ; відсутність рівнів деталізації навчального матеріалу, що утруднює роботу користувача зі значним обсягом інформації курсу, яка виводиться на екран монітора.

Зазначених недоліків позбавлений інтегрований електронний комплекс «Економіка, 10 клас» [4]. Інтерфейс цього ПЗ є зручним та інтуїтивно зрозумілим. Є можливість гнучкої індивідуалізації й диференціації навчального процесу за рахунок можливості формування викладачем змісту навчальних занять як для групового, так і для індивідуального використання. Під час роботи з навчальним матеріалом комплексу «Економіка, 10 клас» користувачі мають змогу обрати режим і форму надання лекційного матеріалу. Приміром, лекційний матеріал може подаватись у двох режимах. У режимі автоматичного перегляду лекції подається тільки основна частина навчального матеріалу. Перегляд лекції в інтерактивному режимі надає більш детальну інформацію з теми за рахунок можливості самостійного виклику появи додаткових (пояснювальних) елементів лекції.

Інтегрований електронний комплекс «Економіка, 10 клас» також має досить ефективну систему моніторингу процесу навчання та контролю успішності навчання. Контрольні завдання диференційовані за рівнем складності; для їх надання використовуються різні форми. За результатом виконання завдань користувач може отримати аналіз відповіді та інформаційну допомогу.

Проте недоліками інтегрованого електронного комплексу «Економіка, 10 клас» є дуже жорсткі умови експлуатації (для роботи з ПЗ потрібна обов’язкова наявність CD приводу та ліцензійного диску з ПЗ), відсутність засобів набуття практичних знань та вмінь, відсутність реалізації міжпредметних зв’язків (наприклад, з дисципліною «Інформатика і КТ»). Так, за допомогою інтегрованого електронного комплексу можна ознайомитися з теоретичним навчальним матеріалом основ економіки та проконтролювати набуті знання. Однак відсутні засоби набуття досвіду творчої навчальної діяльності та вирішення економічних задач за допомогою об'єктно-орієнтованих ПЗ (наприклад, ПЗ, що входять до пакету Microsoft Office). З практичного досвіду викладання можна зазначити, що, коли навчальна діяльність триває за умовам постійного жорсткого контролю та оцінювання кожного кроку студента, метою такої діяльності може стати не творчий пошук і набуття знань та досвіду, а виконання завдань за певними правилами та одержання певної суми балів.

У навчальних курсах серії «1С:Світ комп’ютера TeachPro» (виробник – ТОВ «Мультимедіа технології і Дистанційне навчання»), «Інтерактивний курс. 1С:Торгівля і склад 7.7» [5] розглядаються, зокрема, вирішення економічних задач засобами стандартних ПЗ і прийоми роботи зі спеціалізованими професійно-орієнтованими ПЗ. Навчальний курс «Інтерактивний курс. 1С:Торгівля і склад 7.7» [5] містить серії мультимедіауроків, де розглядаються прийоми роботи із ПЗ 1С:Торгівля і склад 7.7. Рівень інтерактивності більшості подібних навчальних курсів є повним двобічним. Повний двобічний рівень інтерактивності означає, що аналізувати діяльність користувача можна не тільки особисто, а й за допомогою ПЕОМ. Так, у процесі роботи з навчальним курсом «Інтерактивний курс. 1С:Торгівля і склад 7.7» користувач має змогу вибору теми та виконує дії під керівництвом ПЗ. Недоліками ж зазначених, а також багатьох інших курсів, що значно обмежують можливість їх застосування в навчальному процесі підготовки майбутніх фахівців економічного профілю, є відсутність можливості вибору рівня деталізації навчального матеріалу, організація навчального середовища, несприятливого для творчої навчальної діяльності студентів, відсутність засобів набуття вмінь та навичок виконання професійно-орієнтованих завдань за допомогою ПЗ, що розглядаються в навчальних курсах. Так, навчальне середовище курсів «1С:Світ комп’ютера TeachPro», «Інтерактивний курс. 1С:Торгівля і склад 7.7» та ін. є емуляцією ПЗ, що вивчаються. В таких середовищах, на відміну від реального ПЗ, завдання можна виконати тільки одним запропонованим способом, що значно звужує знання про альтернативи певних дій та обмежує набуття вмінь та навичок роботи з ПЗ. У такому середовищі за умов чіткого інструктування кожного кроку виконання завдання користувач не має змоги творчо підійти до виконання завдання.

Організація подання навчального матеріалу курсу [5] відбувається в активно-дієвій формі. Під час прослуховування уроку користувач сприймає аудіозапис пояснення матеріалу та виконує запропоновані дії з програмним середовищем курсу, що є емуляцією ПЗ 1С:Торгівля і склад 7.7. Однак подання інформаційної допомоги є «нав’язливим» і змушує виконувати навчальні дії машинально. Також у навчальному курсі відсутні засоби для набуття практичних навичок та вмінь роботи з зазначеним ПЗ та система контролю одержаних знань, умінь та навичок. Тобто, навчальний курс [5] можна використовувати тільки для ознайомлення з ПЗ 1С:Торгівля і склад 7.7 або як довідку за цим ПЗ.

У цілому в розглянутих мультимедійних навчальних ПЗ з економічних дисциплін не реалізовано багато функціональних можливостей, що можуть бути надані сучасними засобами мультимедіа. До таких можливостей відносяться: можливості, що надаються повним рівнем інтерактивності; наявність вибору рівня деталізації навчального матеріалу; керування обсягом презентації навчального матеріалу в одному кадрі або сторінці; зручний інтуїтивно зрозумілий інтерфейс ПЗ; наявність навчального середовища, що сприяє активному формуванню професійних знань і творчості користувача.

Література

 1. 1С:Школа. Экономика и право, 9-11 кл. [Електронний ресурс]: виробник ЗАО «1С», сумісно з ООО Видавництво «Вита-Пресс» і ООО «Дрофа», 2005. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв.; 12 см. – Систем. вимоги: Windows 95/98/ME/2000/XP. – Заголовок з титул. екрану.
 2. 50 лекций по микроэкономике [Електронний ресурс]: Проект Института «Экономическая школа». – Режим доступу: http://50.economicus.ru/index.php
 3. Введение в макроэкономику [Електронний ресурс]: Компьютерное учебное пособие. – Лаборатория учебных программных средств. – Режим доступу: http://www.hse.ru/science/lab_ups/win/index.htm
 4. Економіка, 10 клас: Педагогічний програмний засіб, Інтегрований електронний комплекс [Електронний ресурс]: виробник Науково-видавниче підприємство «АВТ лтд.», версія 1.0.1.2. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв.; 12 см. – Систем. вимоги: Windows 98/2000/NT/Ме/ХР. – Заголовок з титул. екрану.
 5. Интерактивный курс. 1С:Торговля и склад 7.7 [Електронний ресурс]: виробник «Новая школа», 2005. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв.; 12 см. – Систем. вимоги: Windows 98/ME/2000/XP. – Заголовок з титул. екрану.
 6. Корпоративное финансирование и стоимость капитала [Електронний ресурс]: виробник «Кордис & Медиа», «Мультитрейд», 2005. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв.; 12 см. – Систем. вимоги: Windows 95/98/ME/NT/XP. – Заголовок з титул. екрану.
 7. Микроэкономика: Электронный ученик [Електронний ресурс]: Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский; СПбГУЭФ, 2004. – Режим доступу: http://www.finec.ru/rus/parts/microeconomics/
 8. Основы экономики [Електронний ресурс]: Электронная версия учебника М.А. Сторчевого. – Режим доступу: http://be.economicus.ru/index.php
 9. Открытые Курсы Бизнеса и Экономики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.college.ru/economics/index.html
 10. Экономика. Мировая экономика [Електронний ресурс]: виробник ТОВ «Русобіт-М Україна», 2005. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): цв.; 12 см. – Систем. вимоги: Windows 2000sp4/XPsp1. – Заголовок з титул. екрану.
 11. Экономическая теория [Електронний ресурс] : Электронный курс сервера дистанционного обучения. – Режим доступу: http://de.uapa.ru/

 

© К. О. Кірей, 2010.
Рейтинг DVK WebDev заказать курсовую в Харькове