Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Держреєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Держреєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом). Портал зареєстровано Держкомітетом з інформатизації України 16.10.2009 р. (лист № 1737/05-09) як електронний інформаційний ресурс.
УКР
РУС
 
ЛОДАТКО ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

ПЕДАГОГІЧНІ ВИДАННЯ / е-журнал «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку» / Офіційні дані членів редакції / Лодатко Євген Олександрович

Лодатко Євген Олександрович – доктор педагогічних наук, професор.

У 1977 році закінчив фізико-математичний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Математика», а у 2005 р. отримав другу вищу освіту за економічною спеціальністю «Облік і аудит».

У 1986 році, після закінчення аспірантури в НДІ Змісту і методів навчання АПН СРСР за спеціальністю 13.00.02 «Методика викладання математики», захистів дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук.

Вчене звання доцента по кафедрі педагогіки та методики початкового навчання (курс математики) було присвоєно у 1988 році.

З 2013 р. по 2014 р. – професор кафедри охорони праці та інженерної педагогіки Навчально-накового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії.

3 2014 р. – професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 

У 2012 р. захистив докторську дисертацію на тему «Теорія і практика розвитку математичної культури вчителя початкових класів» за двома спеціальностями: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика).

Автор понад 200 публікацій, серед яких монографії, посібники для вчителів, навчальні посібники для студентів і учнів загальноосвітніх шкіл.

Член спеціалізованих вчених рад:
Д 73.053.02 із захисту докторських (і кандидатських) дисертацій за фахом 13.00.01, 13.00.02, 13.00.04 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
К 56.146.01 із захисту кандидатських дисертацій за фахом 13.00.04 Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Член редакційної колегії фахових педагогічних видань "Вісник Черкаського університету" та "Вектор науки Тольяттінського державного університету".

Наукові інтереси зосереджені навколо проблем, пов’язаних з математичною культурою і математичною підготовкою майбутніх учителів початкових класів, теорією навчання, інформаційним моделюванням соціокультурних процесів, у тому числі й в освіті.

Деякі публікації останніх років:

 1. Левшин М. М. Математика: навч. посіб. для напряму пiдгот. 6.010102 «Початкова освіта» пед. навч. закладів: у 3-х ч. Ч. I / М. М. Левшин, Є. О. Лодатко ; за заг. ред. Є. О. Лодатка. – Тернопіль: Навчальна книга – «Богдан», 2012. – 264 с. 
 2. Лодатко Е. А. Моделирование педагогических процессов и систем : монография / Е. А. Лодатко, О. П. Денисова ; МОН РФ; ГОУ ВПО «Московский госуд. ун-т пищевых производств». – М.: МГУПП, 2011. – 240 с.
 3. Лодатко Е. А. Ценностный конструкт образовательных систем (опыт дискурсивного исследования) / Е. А. Лодатко // Ценности профессиональной деятельности современного педагога [межвуз. сб. науч. трудов] / под общ. ред. М. И. Лукьяновой, Е. А. Лодатко. – Ульяновск: УИПКПРО, 2011. – С. 32–46.
 4. Лодатко Є. О. Математична культура вчителя початкових класів : монографія / Є. О. Лодатко // Рівне–Слов’янськ: Підприємець Маторін Б. І., 2011. – 324 с.
 5. Лодатко Є. О. Моделювання педагогічних систем і процесів [Текст]: монографія / Є. О. Лодатко. – Слов’янськ: СДПУ, 2010. – 148 с.
 6. Лодатко Е. А. Образное мышление в дискурсивном измерении [Текст] / Е. А. Лодатко // RELGA: Научно-культурологический сетевой журнал. – 2010. – № 20 [218]. – 15.12.2010. – www.relga.ru. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=2808&level1=main&level2=articles.
 7. Лодатко Є. О. Педагогічні вимірювання в умовах інформаційного розвитку національного освітнього простору [Текст] / Є. О. Лодатко // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології // Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис. Тематичний випуск 3(38). – 2010. – 44-49.
 8. Лодатко Е. А. Мышление: рефлексия интерпретаций [Текст] / Е. А. Лодатко // RELGA: Научно-культурологический сетевой журнал. – 2009. – № 17 [197]. – 01.02.2009. – www.relga.ru. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=2505&level1=main&level2=articles.
 9. Лодатко Є. О. Професійно-педагогічна підготовка викладача вищої школи в умовах освітніх змін: соціокультурний аспект [Текст] / Є. О. Лодатко // Вісник Львівського університету: Серія педагогічна. – Вип. 25. – Ч. 3. – Львів: Видавництво ЛНУ, 2009. – С. 3-10. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/VLNU/Ped/2009_25-3/01_Lodatko.pdf.
 10. Лодатко Є. О. Методологічні засади моделювання соціокультурних процесів [Текст] / Є. О. Лодатко // Рідна школа. – 2008. – № 3-4 (939-940). – березень-квітень. – С. 13-20.
  Російськомовний варіант:
  Лодатко Е. А. Методологические основы моделирования социокультурных процессов [Текст] / Е. А. Лодатко // RELGA: Научно-культурологический сетевой журнал. – 2007. – № 15 [160]. – 25.10.2007. – www.relga.ru. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=2080&level1=main&level2=articles.
 11. Лодатко Є. О. Цілі математичної освіти в контексті соціокультурних трансформацій суспільства [Текст] / Є. О. Лодатко // Вісник Запорізького національного університету: Зб. наукових статей. Педагогічні науки / Гол. ред. Міщик Л. І. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2007. – № 1. – С. 94-118.
  Російськомовний варіант:
  Лодатко Е. А. Трансформация целей математического образования в контексте построения социалистического общества (исторический опыт целеполагания) [Текст] / Е. А. Лодатко // RELGA: Научно-культурологический сетевой журнал. – 2007. – № 03 [148]. – 25.02.2007. – www.relga.ru. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=1640&level1=main&level2=articles.

Контактні реквізити:
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
18031, м. Черкаси, б-р Тараса Шевченка, 81
тел.:    [099]-071-23-06
e-mail: lodatko@gmail.com

Рейтинг DVK WebDev заказать курсовую в Харькове