Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Держреєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Держреєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом). Портал зареєстровано Держкомітетом з інформатизації України 16.10.2009 р. (лист № 1737/05-09) як електронний інформаційний ресурс.
УКР
РУС
 
РУБРИКИ ЖУРНАЛУ ТА ЇХ АНОТАЦІЇ
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

ПЕДАГОГІЧНІ ВИДАННЯ / е-журнал «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку» / Рубрики журналу та їх анотації

Рубрики журналу


Анотації

Філософські та культурологічні аспекти сучасної освіти
Рубрика містить наукові статті, присвячені проблемам філософії сучасної освіти, формування та розвитку освітньо-культурного простору вищого навчального закладу, питанням формування загальної та педагогічної культури майбутніх фахівців. У змісті рубрики передбачено висвітлення актуальних проблем, що стосуються етики, естетики, історії культури та освіти, просвітництва, дозвіллязнавства тощо.

Педагогіка вищої школи
У даній рубриці розміщуються статті, що стосуються розвитку системи вищої освіти в Україні, організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі (педагогічному зокрема); передбачається публікація та широке обговорення матеріалів, присвячених питанням євроінтеґтеграції, використання в навчальному процесі кредитно-модульної системи навчання, застосування нових форм і методів навчання відповідно до вимог Болонського процесу; обговорення передового педагогічного досвіду з питань активізації навчально-пізнавальної діяльності студентської молоді, організації навчальної, науково-дослідної роботи, виховання студентської молоді, організації неперервної практики; питання творчої взаємодії загальноосвітніх і вищих навчальних закладів тощо.

Сучасні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи
У рубриці буде розміщено матеріали, які стосуються організації навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи, досвіду методичної роботи, вивчення та поширення передового педагогічного досвіду. У рубриці передбачається друк матеріалів, присвячених актуальним питанням організації шкільного самоврядування, позакласної та позашкільної виховної роботи з учнівською молоддю. Планується розміщення результатів наукових досліджень, у яких будуть висвітлюватися проблеми взаємодії школи, сім’ї, громадськості. Значна увага буде приділена творчим роботам керівників шкіл, учителів, класних керівників, вихователів тощо.

Освіта впродовж життя
Матеріали цієї рубрики мають прикладне спрямування й стосуються проблем організації безперервної педагогічної освіти та освіти дорослих, проблем підвищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти. Окремо передбачається розглянути досвід організації дистанційного навчання тощо.

Професійно-особистісний розвиток суб’єктів педагогічної освіти
У рубриці передбачено висвітлення проблем організації творчої взаємодії учасників навчально-виховного процесу. Тут знайдуть своє відображення статті та методичні матеріали, зміст яких розкриватиме сутність професійного та особистісного розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу, пропонуватимуться ефективні шляхи підвищення рівня професійної майстерності, будуть розміщені практичні рекомендації щодо роботи, спрямованої на виховання «Я-концепції» тощо.

Інноваційна педагогічна діяльність
Матеріали даної рубрики розкриватимуть різні аспекти педагогічної діяльності і, перш за все, впровадження в навчально-виховний процес вищої та загальноосвітньої школи нових педагогічних технологій, які базуються на різноманітних інноваціях, що поширюються в системі сучасної освіти: особистісно-зорієнтовані технології, інтерактивні технології, технології повного засвоєння, кейс-стаді, проектні технології, гнучкі технології, локальні технології навчання тощо.

Соціальна педагогіка
У рубриці планується висвітлення актуальних питань соціальної педагогіки, молодіжної субкультури, а також питань, що пов’язані з взаємодією всіх інститутів виховання, які впливають на процеси соціалізації особистості тощо. Значна увага приділятиметься питанням формування здорового способу життя сучасної молоді.
Окремо будуть розглядатися питання, що пов’язані з організацією дозвілля учнівської молоді, культурно-масової роботи, підготовкою сучасної молоді до майбутнього сімейного життя.

Порівняльна педагогіка
Рубрика присвячена актуальним питанням розвитку педагогічної науки в світі. Розглядаються різні концепції освіти, питання виховання, розвитку та формування особистості в сучасному світі. Розкриваються різні підходи до важливих питань педагогіки в країнах ближнього та далекого зарубіжжя.
Публікуватимуться критичні матеріали відомих науковців у галузі педагогіки. Висвітлюватимуться різні погляди науковців на інноваційні процеси, що відбуваються в сучасній освіти.

Історія педагогічної думки
Рубрика присвячена висвітленню питань розвитку педагогічної думки впродовж усієї історії суспільства. Окремі матеріали рубрики будуть присвячені персоналіям, життєвий і творчий шлях яких пов'язаний із розвитком теорії освіти та виховання.
Особлива увага буде приділена питанням вивчення історії педагогіки у вищих педагогічних закладах, висвітленню передового педагогічного досвіду тощо.

Менеджмент освіти
У рубриці висвітлюються актуальні питання організації та управління освітою як галуззю суспільного життя, проблеми організації діяльності навчального закладу, управління персоналом, питання стратегічного і тактичного менеджменту в освіті, психолого-педагогічні аспекти управлінської діяльності керівника закладу освіти тощо.

Актуальні питання сучасної психології
Рубрика містить матеріали, присвячені результатам наукових досліджень у різних галузях сучасної психології, і зокрема педагогічної психології. Передбачено публікації результатів наукових досліджень, які стосуються психологічних аспектів навчально-виховної діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу. Подаються матеріали щодо методик організації психолого-педагогічного та соціологічного опитування, опрацювання отриманих результатів тощо.

Молодому науковцю
Матеріали цієї рубрики присвячені проблемам наукової діяльності, зокрема, навчанню в аспірантурі, ефективним методам організації науково-дослідної та експериментальної роботи. Планується розміщення консультацій провідних фахівців, експертів і працівників ВАК України з метою надання здобувачам наукового ступеня практичної допомоги тощо.

Рейтинг DVK WebDev заказать курсовую в Харькове