Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Держреєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Держреєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом). Портал зареєстровано Держкомітетом з інформатизації України 16.10.2009 р. (лист № 1737/05-09) як електронний інформаційний ресурс.
УКР
РУС
 
В. І. СИПЧЕНКО. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

ПЕДАГОГІЧНІ ВИДАННЯ / е-журнал «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку» / Архів номерів / Випуск №3 [2009] / В. І. Сипченко. Організація науково-дослідної роботи педагогічного університету

УДК 378

В. І. Сипченко

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Анотація. Автор статті порушує важливі питання педагогіки вищої школи, що стосуються ефективності та дієвості науково-дослідної роботи кафедри вищого педагогічного навчального закладу. Значної уваги приділено висвітленню досвіду роботи автора щодо організації наукових досліджень. У статті розкриваються деякі аспекти співпраці вищого навчального закладу та органів освіти.
Ключові слова: організація науково-дослідної роботи, аспірантура, дисертаційне дослідження, інноваційна діяльність, професійна підготовка майбутнього вчителя, сумісна діяльність.

Аннотация. В предлагаемой статье автор поднимает важные вопросы педагогики высшей школы, касающиеся эффективности работы аспирантуры. Делится опытом организации научно-исследовательской деятельности кафедры. В статье раскрываются важные аспекты совместной деятельности органов образования и кафедры педагогики.
Ключевые слова: организация научно-исследовательской работы, аспирантуры, диссертационное исследование, профессиональная подготовка будущего учителя, совместная деятельность.

Abstract. In proposed an article author raises the important questions an педагогики high school, concerning efficiency of the functioning(working) the graduate school. The Divided experience to organizations to research activity of the pulpit. The important aspects open In article to joint activity organ formation and pulpits pedagogic.
Keywords: organization of the research work, graduate schools, dissertations study, activity, training of the future teacher, joint activity.

Серед численних проблем, які висуває перед нами сучасне і майбутнє, освіта, безумовно, виступає необхідною умовою для того, щоб дати людству можливість просуватись уперед. У зв’язку з цим Комісія ЮНЕСКО з освіти вказує для ХХІ століття на вирішальну роль освіти не тільки у розвитку особистості, а й усього суспільства.

Вища педагогічна освіта – один із основних факторів формування професійної зрілості вчителя. Всім відомо, що вчитель доти залишається вчителем, доки він сам вчиться, займається самоосвітою, самовдосконаленням. Жодна професія не вимагає такої постійної роботи над собою, над підвищенням рівня знань, умінь і практичних навичок, професійної майстерності.

Вища освіта суттєво впливає на інноваційну спрямованість педагогічної діяльності, без якої, як нам здається, неможливо досягти високого рівня професіоналізму. Спостерігаючи за динамічними процесами, що відбуваються в загальноосвітній школі, чітко усвідомлюєш роль впливу педагогічного університету на те, яка ефективність переводу теорії в практику. Вищий педагогічний заклад покликаний розробляти нові методики й технології навчання та виховання, що мають допомогти вчителеві загальноосвітньої школи досягти високого рівня викладання, якості знань учнів, сприяти його професійному зростанню. В цьому контексті вищий педагогічний заклад має бути центром педагогічних ідей в регіоні. Це в свою чергу вимагає від сучасного викладача вищої школи постійної творчої роботи над удосконаленням викладання свого предмету, ефективного поєднання досягнень сучасної науки з педагогічною практикою. Наукові дослідження, передовий педагогічний досвід переконують, що науково-дослідна робота у вищому навчальному закладі виступає засобом прояву і розвитку пізнавальної активності всіх учасників навчально-виховного процесу. Участь у науково-дослідній роботі викладачів університету, залучення до наукового пошуку студентів визначає її сутність: пошукова діяльність наукового характеру, що спрямована на пояснення явищ, процесів, установлення зв’язків і відносин, обґрунтування фактів за допомогою наукових методів пізнання, у результаті якої об’єктивний характер «відкриттів» може набувати певної об’єктивної значущості і новизни.

Особистий досвід роботи на посаді завідувача кафедри педагогіки Слов’янського державного педагогічного університету дозволяє констатувати, що кафедрам належить важлива роль в організації та здійсненні науково-дослідної роботи університету, яка спрямовується на вихід в практику, тобто в навчально-виховний процес школи.

Понад 10 років на кафедрі педагогіки діє аспірантура. Ми поставили собі за мету, спрямувати дослідження наших аспірантів і здобувачів на розробку проблем, актуальність яких не викликає сумніву, а практична значущість їх знаходить підтвердження принаймні в тих закладах освіти, на базі яких здійснювалось те чи інше наукове дослідження.

Вчена рада університету, на той час ще педагогічного інституту, затвердила кафедральну тему наукового дослідження – «Гуманізація навчально-виховного процесу». В рамках цієї проблеми на базі нашого університету було проведено Міжнародну конференцію – «Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі» (вересень 1999 року) та Всеукраїнські науково-практичні конференції: «Підготовка вчителя в сучасних умовах» (жовтень 2003 року), «Реалізація принципу наступності дошкільної та початкової ланок у контексті суб’єктної парадигми освіти» (травень 2007 року).

20 – 21 січня 2001 року на базі Святогірського чоловічого монастиря були проведені духовно-світські читання «ОСВІТА І РЕЛІГІЯ: ШЛЯХИ ВІДРОДЖЕННЯ», присвячені 2000- річчю Різдва Христового. У читаннях прийняли участь учителі Донеччини, представники духовенства, які висловили свої погляди на означену проблему, поділились досвідом, запропонували цікаві форми роботи.

До наукових консультацій ми запрошували відомих учених АПН України, які з радістю відгукнулись на нашу пропозицію. Неодноразово перед викладачами кафедри виступали академіки АПН України І. Бех, М. Вашуленко, М. Євтух, О. Савченко, О. Сухомлинська, члени-кореспонденти АПН України А. Бойко, В. Лозова, Г. Троцко, Г. Шевченко. Ми щиро вдячні за підтримку і надання наукових консультацій директорові інституту педагогіки АПН України академіку В. Мадзігону, академіку АПН України Н. Бібік, провідним фахівцям Президії АПН докторам педагогічних наук В. Пустовіту, Ю. Мальованому, провідним спеціалістам кандидатам педагогічних наук В. Бабіч, Л. Тименко. У будь-який час наші викладачі, аспіранти, маючи нагоду, звертаються до цих людей, отримують консультації та поради і, що дуже важливо, особливо для аспірантів і здобувачів, підтримку і впевненість у майбутньому успіхові.

У рамках співпраці з навчальними закладами регіону кафедрою педагогіки були проведені спільні тематичні конференції з викладачами Красноармійського педагогічного училища – «Ціннісні орієнтації сучасного вчителя» (Красноармійськ, 2002), Харківського педагогічного коледжу – «Екологічна підготовка сучасного вчителя» (березень 2003 року).

Аспіранти кафедри здійснювали і сьогодні займаються науковими дослідженнями, які мають суто практичну спрямованість і зорієнтовані на загальноосвітню школу. Так, наприклад, дисертаційне дослідження аспірантки О. Г. Коркішко, нині доцента кафедри педагогіки, «Виховання патріотизму молодших школярів у позаурочній виховній роботі» здійснювалось на базі Райгородоцької загальноосвітньої школи Слов’янського району та ЗОШ № 8 м. Слов’янська. Цікаво, що в науковий пошук включились усі вчителі школи: вони охоче проводили анкетування, розробляли виховні заходи, писали історію своєї школи, вивчали історію свого роду, готували «родинне дерево» , залучаючи до цієї роботи батьків. До наукового пошуку включились і безпосередньо приймали в ньому активну участь студенти факультету підготовки вчителів початкових класів, які запроваджували різні форми патріотичного виховання молодших школярів у школах, де проходили педагогічну практику. За результатами дослідження було розроблено цікаві методичні рекомендації щодо організації патріотичного виховання молодших школярів, які отримали схвальну оцінку міського методичного об’єднання вчителів початкових класів.

Важливо зазначити, що ця робота триває й сьогодні. На кафедру педагогіки часто звертаються вчителі, яким надаються відповідні кваліфіковані консультації, рекомендації та поради, закріпляються студенти, які допомагають у проведенні відповідної роботи. Студентам така робота подобається, оскільки вони набирають бали за проходження педагогічної практики, що суттєво впливає на загальну оцінку з педагогіки, і, що головне, формує у них готовність до професійної діяльності.

На одній із нарад у міському відділі освіти пролунала пропозиція щодо надання освітянам міста допомоги з боку кафедри педагогіки в питаннях організації роботи з важковиховуваними школярами. Ця ідея ретельно вивчалась, була обговорена на засіданні кафедри. Як результат – молодому викладачу кафедри педагогіки М. А. Попову, а нині вже доценту, була запропонована тема дисертаційного дослідження «Педагогічні умови корекції поведінки важковиховуваних старшокласників у навчально-виховному процесу загальноосвітньої школи ».
Включившись у науковий пошук, кафедра розробила заходи, мета яких полягала в залученні студентів усіх факультетів до роботи з важковиховуваними підлітками. На кафедрі для студентів, які мали проходити педагогічну практику, були розроблені спеціальні завдання, що передбачали вивчення стану роботи із цією категорією учнів. За активної участі студентів було створено педагогічний загін, який розпочав діяти в місті. Міський та районний методичні кабінети підготували спеціальне засідання методичних об’єднань класних керівників загальноосвітніх шкіл, де кафедра запропонувала ряд заходів, спрямованих на вивчення ситуації, що склалась, розповіла про результати вивчення передового педагогічного досвіду в цьому напрямку тощо. До найбільш чисельних шкіл міста та району з метою надання методичної допомоги вчителям були направлені викладачі кафедри. Спільними зусиллями кафедри педагогіки та міського відділу освіти була відроджена робота педагогічного університету для батьків, де з цікавими доповідями виступали педагоги, психологи, журналісти, лікарі, працівники правоохоронних органів, представники соціальної служби тощо. Значно активізувалась робота шкільних і міських бібліотек.

Проведене М. Поповим наукове дослідження дозволило виявити основні умови корекції поведінки важковиховуваних старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи. До найбільш ефективних серед них віднесено: рівень педагогічної культури батьків; співробітництво школи і сім’ї; комунікативна майстерність учителя-вихователя.

Доведено, що до найбільш ефективних форм і методів співробітництва школи і сім’ї з питань корекції поведінки важковиховуваних старшокласників належать: педагогічний лекторій; всеобуч; консиліум; відвідування батьків вдома; листування з ними; батьківські збори; проведення консультацій для батьків; запрошення їх до школи; ознайомлення батьків із психолого-педагогічною літературою; організація тематичних вечорів; обмін досвідом роботи.

За результатами дослідження було створено цільову програму корекції поведінки важковиховуваних старшокласників, започатковано проблемний семінар «Робота класного керівника з важковиховуваними старшокласниками» та впроваджено їх у практику роботи загальноосвітніх шкіл №№ 1, 4, 12, 15, 17 міста Слов’янська та Райгородоцької загальноосвітньої школи Слов’янського району. І сьогодні ця програма ефективно діє, нею користуються, у її зміст вносять корективи, але важливо одне, вона сприяла активізації діяльності різних інституцій суспільства, що позитивно вплинуло на соціально-педагогічну ситуацію в місті.

У стінах нашого навчального закладу понад десяти років працює міський педагогічний ліцей, який нині очолює наша випускниця, здобувач кафедри Бабенко Оксана. За участю професорсько-викладацького складу університету в ліцеї проводиться цікава науково-дослідна робота. Зокрема, кафедра педагогіки розгорнула в ліцеї роботу, спрямовану на формування громадянської позиції старшокласників, в рамках якої викладачі педагогічного ліцею здійснюють наукові дослідження під керівництвом кафедри. Кафедра педагогіки приймає безпосередню участь у навчально-виховному процесі ліцею, викладачі керують науковими дослідженнями ліцеїстів, значна кількість яких входить до складу Малої академії наук.

Педагогічний колектив ліцею активно залучився до наукового пошуку молодого вчителя ліцею, а нині кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри Н. П. Нікітіної, яка досліджувала проблему «Формування громадянської позиції учнів у навчально-виховному процесі педагогічного ліцею». Працюючи над дисертацією дисертантка довела, що організація доцільної педагогічної взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу, урахування реалій життєдіяльності освітньої установи, допомога учнівському самоврядуванню в педагогічному ліцеї як школі демократії виступають ефективними педагогічними умовами формування громадянської позиції учнів.

Така практика визначення тематики наукових досліджень аспірантів і здобувачів кафедри тісно пов’язана з тими проблемами, які не тільки цікаві молодим науковцям, а, і це є найважливішим для нашого колективу, вкрай актуальні для навчального закладу, де працюють наші здобувачі. Прикладом такого підходу до визначення тематики наукових пошуків можуть служити дослідження заступника директора Красноармійського педагогічного училища Олени ОЛІЙНИК «Формування національної свідомості майбутнього учителя в процесі фахової підготовки», заступників директора Харківського педагогічного коледжу, нині гуманітарно-педагогічного інституту, Івана Степанця «Становлення та розвиток середньої педагогічної освіти на Харківщині у ХХ столітті», Оксани Бабакіної «Виховання громадянськості майбутнього вчителя в навчально-виховному процесі педагогічного коледжу».
Знаменною для нашого університету стала подія: доцент нашої кафедри С. О. Омельченко у травні минулого року захистила докторську дисертацію. Без сумніву, автор дослідження «Теоретичні та методичні основи взаємодії соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя учнів загальноосвітніх закладів» провела велику кропітку роботу, створила науково-педагогічний комплекс, який позитивно вплинув на рівень його соціально-економічного, демографічного, освітньо-культурного розвитку. Вона змогла залучити до цієї роботи колектив кафедри, який із задоволенням і бажанням приймав участь у науковому пошуку, проведенні експерименту тощо. Кафедра разом із членами педагогічного колективу школи створила інноваційну відкриту соціально-педагогічну систему взаємодії соціальних інститутів, де школа, як домінуючий заклад, виконувала інтегруючу функцію «Школа - сім’я - ВУЗ». Цікаво зазначити, що й кандидатську дисертацію Світлана Олександрівна виконувала в стінах рідної школи, яка є базовою для нашого університету. Цікаво й те, що в цій школі працює 26 випускників різних факультетів нашого університету. Райгородоцька загальноосвітня школа Слов’янського району є експериментальним майданчиком АПН України. Творчий колектив цієї школи відзначено Почесною Грамотою Президії АПН України, а директор школи Любов Іванівна Каліберда удостоєна почесного знаку МОН України «Відмінник народної освіти».

Важливим є той факт, що всі наукові пошуки аспірантів і здобувачів кафедри стають частиною науково-дослідної роботи кожного викладача. Кожен із них, продовжуючи роботу над власним дослідженням, вважає за потрібне допомогти молодому здобувачеві: порада або консультація, творча співбесіда, допомога в складанні плану роботи, надання літератури із особистої бібліотеки, співпраця під час підготовки доповіді на науковому семінарі, – все це шляхи взаємопорозуміння викладача і вчорашнього студента або колеги і молодого науковця. І все це з відкритим серцем, зі щирим бажанням допомогти, відчути радість від наукового пошуку та творчої співпраці. А коли наступає період підготовки дисертації до захисту, технічні секретарі кафедри допомагають і вивірити список літератури, і надрукувати текст, і підготувати документи, і розіслати автореферати тощо. Кожний захист дисертації – свято для кафедри, задоволення і відверта, щира радість усього колективу.

Такий підхід, безумовно, значно підіймає авторитет аспірантури, кафедри педагогіки, в цілому педагогічного університету. Результати наукових досліджень проходять апробацію та втілюються в навчально-виховний процес, виокремлюють нові напрямки наукових пошуків педагогічних колективів названих закладів освіти. Кафедра педагогіки продовжує співпрацю з науковцями, які успішно захистили свої дисертації, допомагає їм налагодити науково-дослідну роботу в своїх навчальних закладах, прагне втілити в навчально-виховний процес ті ідеї, якими переймається професорсько-викладацький складу кафедри педагогіки Слов’янського педагогічного університету.

Разом з тим вважаємо за доцільне виокремити суттєву проблему, яка, на нашу думку, потрібна бути вирішена. Кожного місяця в Україні захищається багато цікавих докторських і кандидатських дисертацій. Але, на превеликий жаль, тільки малий їх відсоток знаходить своє широке впровадження в практику. Вирішити цю проблему можна у такий спосіб:

1. Доцільно переглянути навчальні плани вищих педагогічних навчальних закладів, значно збільшивши блок психолого-педагогічної та професійної підготовки, передбачивши в ньому години на вивчення кількох додаткових спецкурсів, опанування змістом яких дозволить значно підвищити рівень теоретичної та професійної підготовки, що в подальшому дозволить покращити навчально-виховний процес освітнього закладу.

2. Переглянути зміст програм педагогічних практик, збільшивши години на різні види, зокрема практика в оздоровчому таборі (або в мікрорайоні школи за місцем проживання учнів).

3. Ураховуючи існуючі сьогодні проблеми в організації позашкільної виховної роботи школярами та організації їх дозвілля, запровадити такий вид практики, починаючи з І курсу, залучивши студентів до спостереження за учнями, за організацією процесу навчання та виховання учнівської молоді.

Вирішення цих проблем певним чином впливатиме на розвиток і формування особистості майбутнього вчителя, який буде не просто відтворювати знання та формувати вміння і навички, а, що важливо, сприятиме виваженому підходу до питань освіти.

Педагогічна освіта, знаходячись у центрі практичних, соціальних і наукових проблем, змушена брати на себе досить складні завдання, спрямовані на вирішення не тільки актуальних, але й перспективних питань із урахуванням динаміки розвитку школи, педагогічного університету, сучасної освіти і суспільства в цілому.

Ми вважаємо, що саме такий підхід до організації науково-дослідної роботи у вищому навчальному педагогічному закладі сприятиме формуванню нової генерації вчителів, здатних науково обґрунтовувати і практично реалізовувати завдання сучасної освіти, навчати й виховувати сьогоднішніх школярів, а завтрашніх громадян незалежної України спроможних відродити її могутність і славу.

  

© В. І. Сипченко, 2009.
Рейтинг DVK WebDev заказать курсовую в Харькове