Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Держреєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Держреєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом). Портал зареєстровано Держкомітетом з інформатизації України 16.10.2009 р. (лист № 1737/05-09) як електронний інформаційний ресурс.
УКР
РУС
 
КРАЄВСЬКИЙ ВОЛОДАР ВІКТОРОВИЧ
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРСОНАЛІЇ / Краєвський Володар Вікторович

Краєвський Володар Вікторович (23.06.1926–08.04.2010) – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Російської Академії освіти, заслужений діяч науки Російської Федерації, автор численних наукових праць з питань методології педагогіки, дидактики, педагогічної освіти.

Народився в м. Самара. В 1950 р. закінчив Куйбишевський державний педагогічний інститут імені В. В. Куйбишева.

Ще будучи студентом став працювати вчителем у школі, а потім через кілька років після закінчення інституту – інспектором-методистом відділу народної освіти.

В 1958 році прийшов працювати редактором у видавництво «Просвещение».

В 1966 році В. В. Краєвський перейшов у НДІ загальної педагогіки АПН СРСР, де спочатку працював науковим співробітником, а потім став завідувати лабораторією загальних проблем дидактики. Тут же Володаром Вікторовичем була підготовлена й захищена докторська дисертація (1978) на тему «Склад, функції й структура наукового обґрунтування навчання».

З 1984 р. В. В. Краєвський стає завідувачем кафедри педагогіки Інституту перепідготовки й підвищення кваліфікації науково-педагогічних і керівних кадрів АПН СРСР й отримує звання професора (1986).

В 1993 р. Володар Вікторович обирається дійсним членом Російської академії освіти. Тоді ж він стає академіком-секретарем Відділення філософії й теоретичної педагогіки і займається цією роботою більше 10 років

Науково-організаційна діяльність В. В. Краєвського протягом багатьох років була спрямована на об'єднання зусиль педагогів-дослідників у розв'язанні проблем методології педагогіки, дидактики, теоретичних і практичних задач додаткової педагогічної освіти.

В. В. Краєвський розробив концепцію методології педагогіки як системи знань про основи й структуру педагогічної теорії, про принципи підходу й способи добування знань, що відображають педагогічну дійсність, а також системи діяльності з одержання таких знань й обґрунтуванню програм, логіки й методів, оцінці якості спеціально-наукових досліджень.

Разом з М. М. Скаткіним та І. Я. Лернером обґрунтував чотири типи елементів змісту освіти:

 1. Система знань про природу, суспільство, мислення, техніку, способи діяльності.
 2. Досвід здійснення вже відомих суспільству способів діяльності.
 3. Досвід творчої діяльності, що покликаний забезпечити готовність до пошуку розв'язання нових проблем, до творчого перетворення дійсності.
 4. Досвід і норми емоційно-вольового ставлення до світу, один до одного, які разом зі знаннями й уміннями є умовами формування переконань й ідеалів, системи цінностей, духовної сфери особистості.

Обґрунтував системне уявлення про зв'язок педагогічної науки й практики, у якому головними структурними елементами виступають педагогічні закономірності й принципи, про методологічну рефлексію в науковій і навчальній роботі, про співвідношення педагогіки з іншими науками. Розкрив специфіку методологічних характеристик педагогічного дослідження й виявив його логіку.

Головними складовими створеної В. В. Краєвським концепції формування педагогічної теорії є: загальні характеристики теоретичного знання в його специфіці стосовно інших видів педагогічного знання; визначення наукового статусу педагогіки серед інших наук, які у тому або іншому відношенні вивчаюють освіту; умови, яких варто дотримуватися при формуванні педагогічної теорії і які виступають підґрунтям цього формування; способи цілеспрямованого формування теоретичного знання в контексті педагогічного дослідження й оцінки його якості.

Розглядаючи зміст загальної середньої освіти як модель вимог суспільства до освіти і як змістовну сторону процесу становлення особистості в контексті навчання, В. В. Краєвський розкрив методологічні основи побудови й головні проблеми його теорії, а також визначив принципи й рівні формування змісту освіти (рівень загального теоретичного подання, навчального предмета, навчального матеріалу, процесу навчання, структури особистості) і запропонував характеристики цілісного навчально-виховного процесу й принципи його побудови.

Осмислення проблем, що виникали в ході цієї роботи, привело до розробки В. В. Краєвським загальнотеоретичних і нормативних основ підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів. Серед них – виділені ним функції, які реалізує викладач-дослідник стосовно педагогічної науки, котра виступає як методична опора в його практичній діяльності, як область досліджень і як об'єкт перетворення в навчальному курсі.

Як керівник комплексної дослідницької програми відділення філософії освіти й теоретичної педагогіки, В. В. Краєвський координував роботу вчених, що займалися фундаментальними дослідженнями в цій області по концептуальному й проектувальному освоєнню різних аспектів і розділів освіти.

В. В. Краєвський опублікував понад 300 наукових праць з питань педагогіки. Серед його робіт найбільш відомими є:

 1. Краевский В. В. Проблемы научного обоснования обучения [текст]: методологический анализ / В. В. Краевский. – М.: Педагогика, 1977. – 264 с.

 2. Теоретические основы содержания общего среднего образования [текст] / Под ред. В. В. Краевского, И. Я. Лернера. – М.: Педагогика, 1983. – 352 с.

 3. Теоретические основы процесса обучения в советской школе [текст] / Под ред. В. В. Краевского, И. Я. Лернера. – М.: Педагогика 1989. – 320 с.

 4. Краевский В. В. Методология педагогического исследования [текст]: пособие для педагога-исследователя / В. В. Краевский. – Самара: Изд-во Сам ГПИ, 1994. – 165 с.

 5. Краевский В. В. Повышение квалификации педагога – что это значит сегодня [текст]: метод. пособие / В. В. Краевский; Междунар. Акад. гуманизации образования, М-во образования России, Бийский гос. пед. ин-т, Ин-т приклад. пробл. образования СО РАО. – Бийск: НИЦ БиГПИ, 1996. – 51 с.

 6. Краевский В. В. Педагогическая теория: что это такое? Зачем она нужна? Как она делается? [текст] / В. В. Краевский. – Волгоград: Перемена, 1996. – 86 с.

 7. Краевский В. В. Методология научного исследования [текст]: Пособие для студентов и аспирантов гуманитарных ун-тов / В. В. Краевский. – СПб.: СПб. ГУП, 2001. – 145 с.

 8. Краевский В. В. Методология для педагога: теория и практика [текст] : учеб. пособие / В. В. Краевский, В. М. Полонский; Под ред. П. И. Пидкасистого; Рос. акад. образования, Волгогр. гос. пед. ун-т. – М.; Волгоград: Перемена, 2001. – 323 с.

 9. Краевский В. В. Методология педагогической науки [текст]: пособие для науч. работников в области образования, учителей, аспирантов, студентов пед. вузов / В. В. Краевский; В. В. Кравский; Рос. акад. образования.– М.: Центр «Шк. кн.», 2001. – 248 c.

 10. Краевский В. В. Общие основы педагогики [текст]: учеб. пособие для студентов и аспирантов пед. вузов / В. В. Краевский; Рос. акад. образования, Волгогр. гос. пед. ун-т. – М.; Волгоград: Перемена, 2002. – 162 с.

 11. Бережнова Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов [текст]: Учебник для студентов средних учебных заведений / Е. В. Бережнова, В. В. Краевский. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 128 с.

 12. Краевский В. В. Методология педагогики: Новый этап [текст]: учебное пособие для студентов вузов / В. В. Краевский, Е. В. Бережнова. – М.: Академия ИЦ, 2006. – 394 с.

 13. Краевский В. В. Основы обучения: Дидактика и методика [текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. В. Краевский, А. В. Хуторской. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 352 с.

 14. Краевский В. В. Общие основы педагогики [текст]: уч. для студ. высш. пед. уч. зав. / В. В. Краевский. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 256 с.

  

Рейтинг DVK WebDev заказать курсовую в Харькове