Портал сучасних педагогічних ресурсів

http://www.intellect-invest.org.ua

О. І. Вовк. Система вправ для інтенсивного навчання граматичного аспекту англомовного спілкування
http://www.intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n1_2008_st_16/


УДК 378.147+111

О. І. Вовк [http://www.intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_autors_vovk_ai/]

СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ
ГРАМАТИЧНОГО АСПЕКТУ АНГЛОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ

Анотація. У статті обговорюється проблема формування адекватної системи вправ для інтенсивного навчання граматичному аспекту іншомовного спілкування студентів-філологів

Завданням цієї статті є розкрити особливості побудови системи вправ для оволодіння практичною граматикою англійської мови (далі АМ) студентами мовних ВНЗ у межах інтенсивної технології.

Проблему систематизації вправ, в тому числі і для навчання граматичного матеріалу, розглядали як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники, зокрема П. Б. Гурвіч, Б. А. Лапідус, Ю. І. Пассов, І. В. Рахманов, І. Д. Салістра, Н. К. Скляренко, С. П. Шатілов, Ch. Fries, R. Lado, H. Palmer, D. Westgate та ін. Хоча були висвітлені різні сторони вищезазначеної проблеми, в рамках інтегрованого навчання з урахуванням когнітивних особливостей оволодіння практичною граматикою АМ це питання не досліджувалося.

Формування мовленнєвих граматичних навичок припускає зміцнення тимчасових нервових зв’язків, які є їхньою фізіологічною основою, що досягається шляхом виконання цілеспрямованих вправ, об’єднаних у певні системи в залежності від етапу та цілей навчання та у відповідності до певних вимог.

Як відомо, діяльність людини, в тому числі й мовленнєва, завжди вмотивована. Беручи до уваги цю особливість, ми визначаємо вмотивованість як одну з найголовніших вимог до вправ. У відповідності до цієї вимоги, всі вправи ми розділяємо на вмотивовані та невмотивовані. У розроблюваній системі використовуються переважно вмотивовані вправи.

У відповідності до вимоги комунікативності вправи підрозділяються на некомунікативні, умовно-комунікативні і комунікативні [1, с. 78]. Оскільки мовленнєва граматична навичка формується головним чином в умовно-комунікативних вправах, у нашій системі їм приділяється особлива увага. Враховуючи особливості ІН практичної граматики АМ в університеті, ми не відмовляємося цілком від некомунікативних вправ. Проте, ми намагаємося “оптимізувати” їх за рахунок надання їм ігрового характеру. Комунікативні вправи передбачають розв’язання певної задачі в мовленнєвій ситуації при вільному виборі граматичних засобів і використовуються нами на етапі практики у спілкуванні. Наприклад:

Exercise 1.
You are a British clerk. One day your boss hints you that you are likely to get a promotion. You understand that he wants to come over for dinner to get acquainted with your family. You fix a day with him. He and his spouse confuse something and arrive a day earlier. Your wife / husband appears very inventive and ….

E-mail how everything went to your British friend.

Вправа комунікативна, спрямована на вирішення мовленнєвої задачі в конкретній комунікативній ситуації.

Навчаючи іншомовного спілкування, викладач повинен уміти керувати цим процесом. Ступінь керування залежить у першу чергу від рівня сформованості мовленнєвої навички. Згідно з вимогою наявності ступеню керування вправи поділяють на вправи з повним, частковим і мінімальним керуванням [2, с. 89].

Одним із компонентів у структурі іншомовної комунікативної компетенції є соціокультурна компетенція, яка є невід`ємною частиною навчання іншомовного спілкування (в тому числі і його граматичного аспекту). Культурологічна спрямованість висувається методистами як одна з вимог до вправ [3, с. 4]. Тому, виходячи з вищевказаного, ми підрозділяємо вправи для ІН граматичного аспекту спілкування на культурологічно спрямовані та культурологічно неспрямовані. Наприклад:

Exercise 2.
Look at the following words: cafй, pub, bistro, McDonald’s, sakй, vareniki-shop, pizza, fondue, sushi, port, Frankfurter, crйpe de Chine, flamenko, etc. With what countries do you associate them? Let your group-mate confirm or challenge you.
Example.
St. 1: Since ’bistro’ is a French word I associate it with France, it was coined by Russian emigrants.
St. 2: Alex concluded that he associated the word ’bistro’ with France. So did I.

Вправа культурологічно спрямована. Може виконуватися в парах.

Навчальне спілкування студентів відбувається в певному змістовному просторі, який створює контекстуальність. Однак, це не означає, що вони не можуть виходити за його межі. У ході циклу занять викладач може пропонувати нові контексти для комунікації. Важливо, щоб вони були змістовними, тобто мали певне інформативне навантаження. Беручи до уваги вищезазначене та враховуючи висунуту нами вимогу змістовності вправ, ми підрозділяємо вправи на змістовно ускладнені та змістовно не ускладнені. Наприклад:

Exercise 3.
Read the poem and characterize the English as if you’ve just returned from Great Britain. Inform your American peer what you’ve learned about them.
Make use of the following phrases: I noticed, it caught my eye that…, the fact that… was eye-catching, it attracted my attention that…, I was surprised to see that…, it struck me that…, etc.
Example.
St. 1: When I was in GB I noticed that the British dressed in what they liked.

The English

 • They dress in what they like
 • They are interested in sport
 • They partake in all activities
 • If they think they ought
 • They all succeed in doing
 • Their work in five short days
 • Which leaves them the two longest ones
 • To spend in different ways
 • Then some indulge in gardening
 • Or walking in the rain
 • And some delight in cricket
 • Or in riding in the plain
 • In spite of what’s around him
 • The average Englishman
 • Does crosswords in the newspaper
 • In pencil – if he can
 • Involved in any accident
 • The English take a pride
 • In being unemotional
 • They take things in their stride
 • In any circumstances –
 • Whatever they may be –
 • The English solve their problems
 • With an English cup of tea.

Вправа змістовно ускладнена з частковим керуванням мовленнєвими діями студентів. Породжуючи текст на різних його рівнях, студенти не просто обмінюються інформацією, а, використовуючи відповідні мовні й мовленнєві засоби, реалізують свої комунікативні наміри, впливаючи на партнерів тією чи іншою мірою. Відповідно, від ситуації, в якій опинилися мовці, від модальності мовленнєвих творів змінюється стиль їхнього спілкування, а також мовні та мовленнєві засоби, які вони вживають. Тому наступною методичною вимогою ми висуваємо спрямованість на стилістичну диференціацію мовлення і підрозділяємо вправи на стилістично диференційовані та стилістично недиференційовані. Наприклад:

Exercise 4.
You are а US resident. Look at the phrases below and think how you would express your request to have some water to people of different age, social position, education, etc. Do the match work and define the styles you would use.

1) I’d like some water.
2) May I have some water?
3) Do you mind my having some water?
4) Could I possibly have some water?
5) Some water, please.
6) Couldn’t you be so kind as to give me some water, please?

a) at home
b) at your mate’s
c) at your father’s boss
d) at your girl / boyfriend’s
e) in the bar

Вправа стилістично диференційована і змістовно не ускладнена.

Однією з цілей навчання АМ є формування вторинної мовної особистості. Це передбачає, передусім, активізацію мовленнєво-розумових здібностей мовця, що дозволяє керувати процесом оволодіння граматичним аспектом АМ, переборювати пізнавальні ускладнення і здійснювати загальний розвиваючий вплив на студента. З урахуванням висунутої нами вимоги спрямованості вправ на стимулювання мовленнєво-розумової активності студентів ми підрозділяємо вправи на ті, що спрямовані на стимулювання мовленнєво-розумової активності та ті, що не спрямовані на стимулювання мовленнєво-розумової активності студентів. Наведемо приклад вправи, яка стимулює когнітивний розвиток студентів:

Exercise 5.
In writing paraphrase the sentences using different synonymous ways of reporting emotional utterances.
Example.
Teacher: Jennifer said with regret that her husband wouldn’t be able to come to Ukraine.
St. 1: Jennifer regretted that her husband wouldn’t be able to come to Ukraine.
1. Oliver expressed his admiration that there was much snow outdoors. 2. Peter made an inference that winter would be too cold to stay in Ukraine long. 3. Barbara expressed a doubt if there would be plain English food for breakfast in Ukraine. 4. Susan made a promise that she would start jogging on Monday.

Стимулювання мовленнєво-розумової активності передбачає наявність у вправі проблеми та пошук способу її розв’язання. Ми розмежовуємо проблеми на комунікативні та когнітивні. Комунікативна проблема – це та мовленнєва задача, яку студенти мають вирішити за допомогою мовних та мовленнєвих засобів. Когнітивна проблема є мовною, розумовою або пізнавальною задачею, яку треба вирішити за допомогою певних ментальних операцій. Пошук способу розв’язання проблеми залучає студентів до активного розумового процесу, стимулюючи при цьому евристичність навчання. Отже, у відповідності до висунутих нами вимог проблемності й евристичності навчання усі вправи для ІН граматичного аспекту спілкування ми підрозділяємо на вправи з комунікативною проблемою та вправи з когнітивною проблемою. Наприклад:

Exercise 6.
Play “An optimist and a pessimist” game. Report the same idea as an optimist and as a pessimist. Mind the Sequence of Tenses.
Make use of the following tips: to undersleep and to be exhausted; to have too much homework and too little time; to lose the keys and spend much time looking for them; to have a toothache to have to visit a dentist; to miss the bus and to have to walk to the University; to flunk the exam and to have to take it again.
Example.
St. 1 (a pessimist): I had fallen down and couldn’t move for several days after that.
St. 2 (an optimist): Though I had fallen down and couldn’t move for several days I finally caught up with reading and sleeping.

Вправа, яка містить як комунікативну проблему (вирішення мовленнєвої задачі), так і когнітивну проблему (здійснення ментальних операцій синтезу та аналізу, і завершення мовленнєвого зразка).

Як відомо, у процесі когнітивної активності у свідомості людини формуються загальні поняття, котрі згодом об’єднуються в систему знань про світ, або знаннєвий простір (knowledge space) [4, с. 210]. Це сукупність одиниць знань, представлених схемами, фреймами, скриптами тощо, які пов’язані між собою та орієнтовані на підтримку функціонування когнітивної системи людини [5, с. 203]. У процесі пізнавальної діяльності студенти використовують свої знання, а саме мовні (граматичні, лексичні, фонетичні), позамовні (про контекст, ситуацію, про адресанта та адресата), фонові (знання про світ: про події, стани, дії, процеси тощо) і поповнюють їх. У відповідності до висунутої нами вимоги спрямованості вправ на формування знаннєвого простору ми підрозділяємо вправи на такі, в яких студенти отримують мовні знання, позамовні знання і фонові знання. Наведемо приклад вправи, з якої студенти можуть поповнити фонові знання.

Exercise 7.
You are a teacher. Tell your pupils about meal traditions of different countries you’ve visited or read about.
Можливі висловлювання студентів.
St. 1 (a teacher): When I visited London I saw that in many English homes four meals were served. They were breakfast, lunch, tea and dinner. These were the meals that were served in the homes of well-to-do people.
St. 2 (another teacher): Being in China I learned that when you were served your traditional national dishes it meant that you had already outstayed their welcome and it was high time you should go home.

Виходячи з вимоги переважно колективної організації вправ та відповідно до принципу колективної взаємодії, у нашій системі будуть домінувати вправи, виконувані в парах, малих групах і різних формах групової взаємодії. Таким чином, усі вправи підрозділяються на фронтальні, хорові, парні (зі зміною мовленнєвих партнерів і без такої), а також групові та індивідуальні [6, с. 68] . Наприклад:

Exercise 8.
One of you is a teacher of English in a specialized school. The others are students. You want to check how well they understood «The Luncheon» by S.Maugham, that’s why you ask them questions based on the story. The students have to give full answers observing the Sequence of Tenses.
Example.
St. 1 (а teacher): What did the lady keep saying at the luncheon?
St. 2 (a pupil): The lady kept saying that she never ate anything for lunch.

Вправа професійно спрямована, може виконуватися в парах. Один із студентів одержує роль учителя, інші – учнів.

Таким чином, система вправ для ІН граматичного аспекту спілкування студентів-філологів буде складатися, переважно, з вмотивованих і комунікативно-орієнтованих вправ, які є культурологічно, стилістично спрямованими, змістовними, направленими на стимулювання мовленнєво-розумової активності студентів і на розвиток їхнього знаннєвого простору.

Література

 1. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с.
 2. Китайгородская Г. А. Система интенсивного краткосрочного обучения иностранным языкам: Дис. ... докт. пед. наук. – М., 1987. – 428 с.
 3. Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь // Іноземні мови. – КДЛУ: Ленвіт, 1999. – № 3. – С. 3-7.
 4. Falmagne J. C., Knoppen M. Introduction to Knowledge Spaces: How to Build, Test and Search Them // Psychological Review, 1990. – V. 97 (2). – P. 201-224.
 5. Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике. Изд-е 2-е, испр. и доп. / Под. ред. А. Н. Баранова и Д. О. Добровольского. – М.: Азбуковник, 2001. – 640 с.
 6. Смирнова Т. Н. Формы групповых взаимодействий как виды упражнений в интенсивном обучении // Интенсивное обучение иностранным языкам в высшей школе / Под ред. Г. А. Китайгородской. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. – С. 65.
© О. І. Вовк, 2008.