Портал сучасних педагогічних ресурсів

http://www.intellect-invest.org.ua

Про збірку наукових праць
http://www.intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_collection_of_scientific_labours_about_zbirka/УДК 371.13
ББК 74.202
Г. 94
         

ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ:
Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. В. І. Сипченка. – Слов’янськ:
Видавничий центр «Маторін»

У збірнику наукових праць публікуються результати досліджень науковців, які працюють над проблемами розвитку сучасної освіти та науково-педагогічної думки у теоретичному, історичному та практичному аспекті.

Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів педагогічних навчальних закладів, практичних працівників системи освіти.

Збірник готується за матеріалами наукових досліджень викладачів та аспірантів Слов’янського державного педагогічного університету та інших вузів України.

The following miscellany shows the result of the researches of the scholars, who work at the problems of the developing modern science and scientific-pedagogical thought in t historical and practical aspects.

For scholars, teachers, postgraduates, students of pedagogical educational institutions worker of education.

Збірник наукових праць є фаховим виданням iз педагогічних наук
(Бюлетень ВАК України № 3, 1999 р.).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
серія КВ № 8844, видано 09.06.2004 р.
Державним комітетом телебачення і радіомовлення України
Друкується за рішенням Вченої ради
Слов’янського державного педагогічного університету
ISSN 2077-1827
ISBN 5-7763-4577

ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Збірник наукових праць

Відповідальний за випуск:
Чуйко С.М., кандидат фізико-математичних наук, доцент,
проректор з наукової роботи СДПУ

Статті друкуються в авторській редакції.
Матеріали зверстано з дискет, наданих авторами публікацій.
Відповідальність за допущені помилки та неточності несуть автори публікацій.

Макет і верстка - Черкашина Л.А. [http://www.intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_offic_info_release_cherkashina_la/]

ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
10 листопада 1999 р. № 3-05/11
м. Київ
Відповідно до постанови президії ВАК України від 13.01.1999 № 1-02/1 «Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», враховуючи п. 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 № 1-02/3 «Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію», а також на підставі рекомендацій експертних рад президія Вищої атестаційної комісії України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Перелік № 3 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (додається). Додаток до постанови президії ВАК України від 10 листопада 1999 р. № 3-05/11.
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Гуманізація навчально-виховного процесу (Інститут змісту і методів навчання, Слов’янський державний педагогічний університет, Міністерство освіти і науки України).